Resultater fundet
Resultater fundet

icon-mobile-1icon-mobile-2icon-mobile-3

Tjek håndværk og sund mad

ansaette-en-elev-header

Uddannelsesvilkår

Uddannelsesansvar

Når praktikstedet ansætter en elev, er det vigtigt at erindre, at der er tale om et kontraktmæssig forhold mellem de to parter. Ansvaret for, at uddannelsesforløbet bliver gennemført tilfredsstillende, er juridisk alene et anliggende mellem eleven og praktikstedet, der begge har underskrevet kontrakten.

Misligholdelse af en sådan aftale bliver betragtet som kontraktbrud og kan i yderste konsekvens medføre sanktioner mod eleven eller praktikstedet. Eksempler på misligholdelse kan for eleven fx være udokumenterede forsømmelser og for praktikstedet være mangelfuld oplæring i praktikperioderne.

Uddannelsesaftalen

En uddannelsesaftale skal være skriftlig og være underskrevet af begge parter, inden uddannelsen på praktikstedet begynder.

Den udfyldte og underskrevne aftale skal sendes til erhvervsskolen til registrering.

Der findes fire relevante formularer om uddannelsesaftaler:

  • Uddannelsesaftale
  • Tillæg til uddannelsesaftale
  • Erklæring om delvis gennemført praktikuddannelse
  • Ophævelse af uddannelsesaftale

FORMULARER (UVM)

Prøvetid

De første tre måneder af aftaleperioden er en gensidig prøvetid, hvor begge parter uden særlig begrundelse kan opsige uddannelsesaftalen. I beregningen af prøvetidens længde bliver skoletiden ikke medregnet. Det betyder, at elevens prøvetid kan ligge på begge sider af et skoleophold. Prøvetiden kan ikke forlænges, med mindre eleven i prøvetiden har haft et dokumenteret fravær på grund af sygdom eller lignende i en måned eller mere. Prøvetiden bliver så forlænget tilsvarende.

Forlængelse eller afkortning af uddannelsestiden

Det er muligt, under visse betingelser, at forlænge eller afkorte uddannelsestiden.

Læs om ændring af uddannelsestid

Sygdom og barsel

Elever er omfattet af Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, herunder reglerne om anmeldelse og dokumentation.

  • Fravær

Eleven skal følge praktikstedets regler for melding og dokumentation under sygdom.
Såfremt eleven i gentagelsestilfælde og uden rimelig grund undlader at skaffe dokumentation for forsømmelser på grund af sygdom, har praktikstedet i henhold til Erhvervsuddannelsesloven ret til at ophæve uddannelsesaftalen uden varsel.

  • Barselsorlov

Gravide kvinder i arbejde og læreforhold har ret til barselsorlov efter gældende regler. Elever er, uanset køn, omfattet af reglerne vedrørende barsel, adoption og omsorgsdage.

Lønforhold

Den løn, som praktikstedet skal betale til eleven under praktikophold og skoleophold, skal være angivet i uddannelsesaftalen. Satserne skal som minimum følge overenskomsten, indgået mellem KL, Danske Regioner, Staten og Kost og Ernæringsforbundet.

Tilskudsregler

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) yder praktikstedet delvis refusion af lønudgifterne under deltagelse i skoleuddannelsen. Praktiksteder, der har indgået aftale med elever over 25 år, kan få et særligt tilskud til skoleopholdene.

Praktikstedet skal betale transportgodtgørelse til elever under skoleopholdene, såfremt der er mere end 20 km transport i alt til og fra skolen. Det udbetalte beløb bliver efterfølgende delvist refunderet af AUB. Transportomkostningerne kan enten være billigste offentlige transportmulighed eller en fast kilometertakst, hvis eleven bruger sit eget køretøj. Læs mere her.

Ferie og feriepenge

Læs her om ferie og feriepenge for elever.

Forsikring

Både på erhvervsskolen og under praktikopholdet er eleven omfattet af den pågældende arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring. Arbejdsgiveren skal anmelde konkrete skader opstået på skolen eller på praktikstedet til sit eget forsikringsselskab.

Ophævelse og bortfald af uddannelsesaftale

  • Ophævelse

En uddannelsesaftale kan ikke uden gyldig grund opsiges af aftalens parter. De første 3 måneder af praktiktiden betragtes dog som en prøvetid, hvori enhver af parterne kan opsige aftalen uden angivelse af grund og uden varsel. Skoleophold medregnes ikke i prøvetiden.
Misligholder en af parterne i uddannelsesaftalen væsentligt sine forpligtelser, kan den anden part hæve aftalen. Hvis en væsentlig forudsætning for aftaleindgåelsen viser sig at være urigtig eller senere brister, kan aftalen ophæves.
Hvis begge parter er enige om det, kan læreforholdet ophæves ved, at begge parter underskriver ophævelsen af uddannelsesaftalen.
Uddannelsesaftalen skal ophæves skriftligt på en særlig blanket.

  • Bortfald

Hvis en elev under skoleophold, uden lovlig grund, udebliver fra undervisningen eller groft overtræder skolens ordensregler, kan eleven blive udelukket fra fortsat undervisning. Det kan medføre, at uddannelsesaftalen bortfalder.

Uenigheder og tvister

Hvis der er uenigheder mellem eleven og praktikstedet, som de ikke selv kan løse, skal sagen bringes til det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen, der vil søge at forlige sagen. Sagen kan indbringes for udvalget af elev eller praktiksted. Udvalget kan ikke træffe afgørelse i sagen, men kan alene forsøge at få parterne til at indgå en aftale om løsning af uenigheden. Udvalget vil derfor som oftest indkalde parterne til et møde.

Hvis der ikke kan opnås enighed mellem parterne, kan uoverensstemmelsen (tvistigheden) indbringes for Tvistighedsnævnet, som er nedsat af undervisningsministeren. Tvistighedsnævnet kan træffe afgørelse om ophævelse af en uddannelsesaftale og om erstatning til den skadelidte. Den afgørelse og de forlig, der indgås af Tvistighedsnævnet, kan indbringes for de almindelige domstole senest 8 uger efter afgørelsen. Erfaringer viser dog, at i langt de fleste sager opnås der forlig mellem praktiksted og elev. Procedure for tvister.

Kontakt os

Kontakt FUE på mail fue@sevu.dk eller
på tlf. 38178299.

Vidste du at?

FAKTA - ARK

Er målrettet, kortfattet information om uddannelsen og det at have en ernæringsassistenelev - til brug for det praktikpladsopsøgende arbejde.

Læs mere