Resultater fundet
Resultater fundet

icon-mobile-1icon-mobile-2icon-mobile-3

Tjek håndværk og sund mad

luu-header

LUU sammensætning

De lokale uddannelsesudvalg (LUU) består af repræsentanter for organisationer, der er repræsenteret i det faglige udvalg. For Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen er det Danske Regioner, KL samt Kost & Ernæringsforbundet.

Disse repræsentanter skal udgøre et flertal i det lokale uddannelsesudvalg.

Udpegning arbejdstagerside

Medlemmerne fra arbejdstagersiden udpeges af det faglige udvalg efter indstilling fra organisationens lokale afdelinger.

Udpegning arbejdsgiverside

Medlemmer til LUU på arbejdsgiversiden udpeges ved, at uddannelsesinstitutionen henvender sig til den lokale region eller oplandskommune, som herefter udpeger repræsentanter til udvalgene for henholdsvis Danske Regioner og KL. Er der tale om flere oplandskommuner, foreslås det, at uddannelsesinstitutionen laver en fællesskrivelse til kommunerne med anmodning om, at kommunerne i fællesskab indstiller x antal personer. Fagligt Udvalg foreslår, at denne opgave varetages af formanden for det lokale uddannelsesudvalg i samarbejde med det øvrige udvalg.

I øvrigt gælder følgende retningslinier:

  • Arbejdsgivere og arbejdstagere skal være ligeligt repræsenteret.
  • Øvrige medlemmer udpeges af skolen. Skolen kan udpege to eller flere tilforordnede, der også kan bidrage med viden og input.
  • Medlemmerne skal have tilknytning til det geografiske område, som den pågældende uddannelse dækker.
  • Uddannelsesudvalget vælger selv sin formand.
  • Skolen stiller sekretariatsbistand til rådighed for udvalget.
  • Adresseændringer bedes meddelt fagligt udvalg.
  • Ved et medlems udtræden, rettes henvendelse til den indstillende organisation, med henblik på udpegning af en ny repræsentant.

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

 

 

 

Kontakt os

Kontakt FUE på mail fue@sevu.dk eller
på tlf. 38178299.

Vidste du at?

ERNÆRINGSASSISTENBOGEN bruges af praktikstedets og eleven i praktikforløbet. Bogen indeholder informaion og øvelser, som bidrager til et optimalt uddannelsesforbløb.

Læs mere