Resultater fundet
Resultater fundet

icon-mobile-1icon-mobile-2icon-mobile-3

Tjek håndværk og sund mad

Forkortelser i uddannelsessystemet

AMU: Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-kurser)

AUB: (Tidligere AER) Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Hovedformål: AUB udbetaler støtte for at fremme udbuddet af erhvervsuddannelser

AVU: Almen voksenuddannelse.

BAR: Branche Arbejdsmiljøråd.

CIRIUS: Center for Information og Rådgivning om Internationale Uddannelses- og Samarbejdsaktiviteter.

CØSA: It-baseret økonomistyrings- og studieadm. system, som med aktivitetsoplysninger fra erhvervsskoler udbetaler tilskud og afgiver oplysninger til statsregnskabet.

EASY: Undervisningsministeriets database til bl.a. registrering af praktikophold.

EMMA: Være Egnet, geografisk Mobil, fagligt Mobil samt Aktivt søgende. Kriteriet til vurdering af, om en elev under erhvervsuddannelse er berettiget til optagelse i skolepraktik, der træder i stedet for en ordinær uddannelsesaftale med en virksomhed.

EUC: Erhvervsuddannelsescenter.

EUD: Erhvervsuddannelse.

EUV: Erhvervsuddannelse for voksne, som er fyldt 25 år. EUV tager afsæt i den uddannelse og de erfaringer, som den voksne allerede har.

EUU: Efteruddannelsesudvalg.

EUX: En erhvervsuddannelse + en gymnasial eksamen = et svendebrev og et eux-eksamensbevis. Sidstnævnte giver adgang til videregående uddannelse(r) og/eller gymnasiale suppleringskurser.

FUE: Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen

FKB: Fælles Kompetencebeskrivelse. Udviklings- og udbudsramme for en gruppe af fagligt beslægtede AMU-kurser. Indeholder bl.a. definition af jobområdet, beskrivelser af typiske arbejdspladser og medarbejdere samt en eller flere tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer (TAK).

FoU: Forsøgs- og Udviklingsarbejde. På Finansloven
afsættes midler hertil, der administreres af Uddannelsesstyrelsen.

FVU: Forberedende Voksenundervisning.

HTX: Højere Handelseksamen. Erhvervsgymnasial uddannelse på det tekniske område.

IDV: Indtægtsdækket virksomhed. Uddannelsesinstitutionernes (skolernes) salg af skræddersyede konsulent- og uddannelsesydelser til eksterne kunder.

IKV: Individuel kompetencevurdering. Forløb til afklaring af faglige og almene færdigheder inden for et givet brancheområde.

KVU: Kort videregående uddannelse. Erhvervsakademiuddannelser, der bygger på forudgående erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse.

LOP: Lære- og praktikplads.

LUP: Lokal Undervisningsplan. Undervisningsplan for grund- og hovedforløb inden for erhvervsuddannelserne.

LUU: Lokale Uddannelsesudvalg.

LVU: Lang videregående uddannelse.

MMV: Mindre og mellemstore virksomheder. 

MVU: Mellemlang videregående uddannelse

NCK: Nationalt Center for Kompetenceudvikling

NQF: National Qualification Framework. Europæisk er en oversættelsesreferenceramme, som gør den enkeltes kvalifikationer og kompetencer forståelige i hele Europa.

PIU: Praktiktid i udlandet.

REU: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser. Rådgiver undervisningsministeren om overordnede spørgsmål af betydning for erhvervsuddannelserne.

REVE: Rådet for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse

RKV: Realkompetencevurdering

SKP: Skolepraktik. Skolerne forpligtes til at gøre erhvervsuddannelseselever, der er godkendt efter EMMA-kriterierne, færdige, hvad angår praktikdelen af
uddannelsen. Ordningen finansieres af arbejdsgiverne via AUB.

STAR: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Skal fremme en effektiv arbejdsmarkedspolitik, hvor virksomheder får den nødvendige arbejdskraft, og hvor flest mulige borgere er i job eller uddannelse.

SVU: Statens VoksensUddannelsesstøtte. Økonomisk hjælp til folk, der ønsker at efter- eller videreuddanne sig. Se også VEU-godtgørelse.

TS: Teknisk Skole.

TSF: Teknisk SkoleForening. Talerør for de tekniske skoler i erhvervsskoleopgaver.

TUP: Tværgående Udviklingspulje bevilger midler til AMU projekter.

VEU: Voksen- og efteruddannelse

VEUD: Voksenerhvervsuddannelse.

VEU-godtgørelse: Voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse. Formålet er at give voksne - fortrinsvis kortuddannede - et økonomisk grundlag for at deltage i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau. Se også SVU.

VEU-rådet: Rådet for voksen- og efteruddannelse. Rådgiver undervisningsministeren om forhold, der har betydning for voksen- og efteruddannelsesområdet.

VUC: Voksenuddannelsescenter. Amtslige uddannelsescentre, der udbyder almene fag til voksne med skolebaggrund under 9. eller 10. klasse.

VVU: Videregående voksenuddannelse

Kontakt os

Kontakt FUE på mail fue@sevu.dk eller
på tlf. 38178299.

Vidste du at?

FAKTA - ARK

Er målrettet, kortfattet information om uddannelsen og det at have en ernæringsassistenelev - til brug for det praktikpladsopsøgende arbejde.

Læs mere

Vidste du at?

ERNÆRINGSASSISTENBOGEN bruges af praktikstedets og eleven i praktikforløbet. Bogen indeholder informaion og øvelser, som bidrager til et optimalt uddannelsesforbløb.

Læs mere

FUE - Sekretariat

Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen